Moved to https://mysqlconnector.net/api/mysql-transaction/.